Dane dotyczące zysku netto osiągniętego przez spółkę Medical Marketplace

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 7/2020 i 8/2020 z dnia 8 maja 2020 oraz 12/2020 z dnia 22 maja 2020, dotyczących przejęcia przez Emitenta podmiotu Medical Marketplace sp. z o.o., Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od Zarządu Medical Marketplace dane dotyczące zysku netto osiągniętego przez tę spółkę w okresie od 01 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020, który wyniósł 1.408.349,77 (jeden milion czterysta osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 77/100) złotych.
Należy podkreślić, że zysk wypracowany w samym miesiącu kwietniu był wyższy od osiągniętego w całym pierwszym kwartale tego roku. Wskazuje to na bardzo dużą dynamikę sprzedaży, a przede wszystkim wysoką rentowności spółki.
Zarząd przypomina, iż docelowo planowane jest połączeniu Emitenta i Medical Marketplace, przez przejęcie całego majątku Medical Marketplace przez Emitenta. Oznacza to, iż po połączeniu spółek wszelkie przychody wygenerowane przez Medical Marketplace zostaną włączone do wyniku wykazywanego przez Emitenta.

Udostępnij