Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie treści par.11 ust. 2 statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu Emitenta Pana Michała Szarego oraz powierzyła mu funkcję Członka Zarządu z dniem 8 maja 2020 roku. Tym samym...

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł porozumienie inwestycyjne regulujące zasady przejęcia przez Emitenta Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie („Medical Marketplace”). Na podstawie porozumienia Emitent przejmie 100 proc. udziałów Medical Marketplace w zamian za 10.044.000 akcji Emitenta nowej emisji, których cena emisyjna wynosić będzie 1 zł...

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 8 maja 2020 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że przejęcia przez Emitenta Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie („Medical Marketplace”) pozwoli na istotne zwiększenie dotychczasowych przychodów Emitenta dzięki przychodom generowanym obecnie przez Medical Marketplace na rynku medycznym w ramach serwisu...

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj 27 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł dwie umowy ramowe sprzedaży. Pierwsza umowa obejmuje współpracę z Orbis Cannabis Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży ekologicznych masek ochronnych wielokrotnego użytku produkowanych z materiałów z konopi włóknistych, które są antybakteryjne i antygrzybiczne. Druga...

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorjszym zawarł dwa porozumienia, na podstawie których doszło do zakończenia inwestycji Emitenta w Cannabis Light sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Cannabis Light”). W szczególności, w wykonaniu tych porozumień Emitent przeniósł na poprzednich właścicieli udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Cannabis Light. Porozumienia zamknęły jednocześnie...

W nawiązaniu do stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, nie występuje zagrożenie wpływu tej epidemii na pogorszenie wyników jednostkowych Emitenta. Natomiast spółki zależne, zwłaszcza VAPEM...

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 marca 2020 roku otrzymał oświadczenie o rezygnacji z członkostwa i funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od Pana Jakuba Bartoszka ze skutkiem na dzień 20 marca 2020 roku. Pan Jakub Bartoszek zrezygnował również z funkcji Członka i Prezesa Zarządu spółki VAPEM...

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 26/2019 z dnia 10 września 2019 roku Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, o zakończeniu negocjacji prowadzonych w oparciu o postanowienia listu intencyjnego zawartego z Grupą Blue Medica sp. z o.o. z...

© 2020 copyright Cannabis Poland S.A.